Duchovná obnova pre chlapcov
1. - 3. máj 2020 v Spišskej Kapitule

Pozvánka na duchovnú obnovu...

Kurz prípravy na manželstvo
https://www.domanzelstva.sk/

...

Erb farnosti

Heraldický...

Citát

Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch

Kto má meniny?


Meniny má: Viktor
Zajtra Alexander

 

Liturgické slávnosti v roku 2020

streda 26. februára – Popolcová streda
štvrtok 9. apríla – Zelený štvrtok Pánovej večere
piatok 10. apríla – Veľký Piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
sobota 11. apríla – Biela sobota – Veľkonočná vigília
nedeľa 12. apríla – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
nedeľa 19. apríla – Nedeľa Božieho milosrdenstva
štvrtok 21. mája – Nanebovstúpenie Pána
nedeľa 31. mája – Zoslanie Ducha Svätého
štvrtok 11. júna – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo)
nedeľa 29. novembra – 1. adventná nedeľa

OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI 2020

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc ­- v tomto roku 12. apríla. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni: Popolcová streda, začiatok Pôstneho obdobia 26. februára, Nanebovstúpenie Pána 21. mája, Zoslanie Ducha Svätého 31. mája, Prvá adventná nedeľa 29. novembra. Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.

Oznam pre našu farnosť:
Slávnosť 1. sv. prijímania   24. mája 2020
Sv. omša za starších a chorých + pomazanie chorých 10. 10. 2020

Neprikázané sviatky

1. Obetovanie Pána – 2. februára

2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca

3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/

4. Zvestovanie Pána – 25. marca

5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/

6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/

7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla

8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra

9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra

10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. Decembra

Prikázané sviatky na SR

PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. Január
V tento deň si Cirkev pripomína Pannu Máriu ako Bohom vyvolenú Matku Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorej zveruje celý nastávajúci rok.

2. Zjavenie Pána – 6. Januára
Tento sviatok zahŕňa v sebe tri skutočnosti: 1. Ježiš sa zjavuje trom mudrcom, 2. Ježiš je pokrstený v Jordáne, 3. Ježiš robí prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej.

3. Nanebovstúpenie Pána – pohyblivý sviatok – 40. deň po Veľkej noci
Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní pred očami apoštolov a iných učeníkov odchádza k svojmu Otcovi do neba. Táto slávnosť nemá pevný dátum, lebo závisí od dátumu Veľkonočnej nedele a tá sa slávi každý rok v iný deň.

4. Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – pohyblivý sviatok – štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice
Je to slávnosť, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, ktorý je skrytý v Eucharistii. V nej je prítomný Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.

5. Svätých Petra a Pavla, apoštolov – 29. Jún
Svätý Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Obidvaja boli horliví kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sám Pán Ježiš a Pavol sa stal apoštolom pohanov. Obaja zomreli mučeníckou smrťou v Ríme okolo r. 67. Peter bol ukrižovaný dole hlavou a Pavol bol sťatý.

6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. August
Panna Mária, aj keď bola uchránená od každého hriechu, predsa musela podstúpiť smrť. S telom i dušou bola vzatá do neba.

7. Všetkých svätých – 1. November
Cirkev v tento deň slávi pamiatku všetkých Božích svätých a svätíc. Svätá Cirkev zasvätila každý deň v roku úcte niektorého svätého alebo svätice, aby ich svätý život bol pre nás príkladom.

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8.december
Panna Mária bola pre zásluhy svojho Syna vopred uchránená od dedičného hriechu. Veď sa mala stať matkou Božieho Syna.

9. Narodenie Pána – 25. December
Nikde vo Svätom písme nenájdeme presný dátum narodenia Pána Ježiša Krista. Nepoznáme ani deň, ani mesiac, ba ani presný rok jeho narodenia. Cirkev však na základe tradície už oddávna slávi Ježišovo narodenie 25. decembra.

V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši, okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti vlastnej dňu Pána alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu (Kán 1247). Túto povinnosť splní aj ten, kto sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na sv. omši v deň slávnosti a na sv. omšu ide v predchádzajúci deň večer.

Stupeň liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:

Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca

Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť

Spomienka – povinná spomienka

Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)

Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.

Nedeľa – deň Pána - v tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

National CPR Association