História

Najstaršie dejiny

Oravská Jasenica od svojho počiatku do roku 1612 cirkevne patrila do Lokčianskej evanjelickej farnosti. Evanjelickej preto, že za Thurzovcov sa po Orave rozšírilo reformačné hnutie a všetky fary a kostoly museli byť evanjelické. Lokca mala školu pre deti z celého obvodu a cintorín, do ktorého pochovávali svojich mŕtvych aj ľudia z okolitých dedín, vrátane nás. Podľa starej povesti pri jednom pohrebe na ceste do Lokce spadla truhla s mŕtvym a po tejto udalosti si Jaseničania založili cintorín vo svojej obci. Po roku 1612 patrila Oravská Jasenica už vždy do Námestova. Ešte aj v roku 1945 dodržiavali kanonickú vizitáciu z roku 1832, ktorá im predpisovala "zôsyp" (povinné naturálne dávky) pre námestovského farára  - 9 meríc žita, 9 meríc jačmeňa a 9 meríc ovsa. Kostol bol v našej farnosti postavený v roku 1882. Uplatnili sa na ňom doznievajúce barokové a klasicistické prvky.

imag0067

20. storočie

Z roku 1910 sa nám zachovala správa o zničení kostolnej veže. 21. 09. 1910 udrel do veže blesk a následne vznikol požiar. Kostolná veža musela byť nanovo vystavaná. V prvej svetovej vojne v roku 1916 a 1917 nariadila rakúsko – uhorská vláda rekviráciu (zhodenie) zvonov pre vojenské účely. Medzi inými aj v našej obci boli zrekvirované 2 zvony. Po skončení vojny si naši občania s pomocou amerických krajanov zakúpili v roku 1922 dva zvony. Jeden z nich však neharmonizoval s ostatnými a bol prasknutý. Tento zvon sa vôbec nepoužíval. Neskôr, po 2. svetovej vojne, badáme v našej farnosti kultúrny rast. Farníci sa už v polovici 20. storočia aktívne angažovali v kultúrnych aktivitách, o čom svedčí napríklad to, že v roku 1957 sa náš spevácky súbor podvedením p. učiteľa Štefana Krasuľu zúčastnil na krajskej prehliadke speváckych súborov v Žiline. Oravská Jasenica získala II. miesto piesňou Aká si mi krásna, ty rodná zem moja. Jedným z dirigentov, ktorí viedli spevácky zbor bol neskôr aj Martin Zanovit, dnes páter redeptorista.

nhgmnhv

V šesťdesiatych rokoch bolo tiež v našej obci zvykom, že na veľké sviatky, ako bola Veľká noc a Vianoce, divadelní ochotníci pripravili predstavenie, na ktoré pozvali celú dedinu. Roku 1960 sa občania rozhodli svojpomocne vybudovať novú ohradu okolo kostola a tak nahradiť pôvodnú kamennú ohradu z minulého storočia. Projekt si však vyžiadal spílenie starých líp. Ich odstránením sa zmenil výzor kostola a preto boli vysadené nové lipy. Okolo schodov bolo urobené železné zábradlie a bránka. V roku 1970 a 1971 sa občania rozhodli zakúpiť svojpomocne nový zvon. Dohodli sa so súkromnou lejárkou zvonov na Morave na uliatí zvona, ktorý by harmonizoval s ostatnými. Dohodli sa na cene 100 000 Kčs. Starý prasknutý a 1 malý (cingalku) dali ako protihodnotu v cene 15 000 Kčs. V roku 1978 bola prevedená oprava kostola.Prebudovaný bol oltár, dlažba, osadené nové lavice, rozšírený chór a pristavaná jedna miestnosť. Obnovu si vyžiadala aj vnútorná maľba a nastriekanie vonkajších stien. V tomto období bol rozšírený aj cintorín a jeho oplotenie. V roku 1995 sa v našej farnosti prvýkrát uskutočnilo koledovanie Dobrej noviny a v nasledujúcom roku bola založená Amanda - spoločenstvo mladých ľudí (animátorov) a detí, ktorí sa rôznymi aktivitami snažia rozvíjať a šíriť kresťanské hodnoty. Do roku 1998 nebola Oravská Jasenica samostatná farnosť, ale patrila pod Námestovo a vystriedalo sa tu viacero kaplánov.

Farský úrad z kroniky

 

Oravská Jasenica ako samostatná farnosť

Za samostatnú farnosť bola ustanovená 1. júla 1998. V tento deň bola tiež vysvätená farská budova, ktorá bola postavená s Božou pomocou, vďaka obetavosti veriacich a občanov obce Oravská Jasenica a mnohých dobrodincov. Novú farskú budovu posvätil otec biskup Mons. Andrej Imrich a zároveň predstavil správcu novej farnosti - vdp. Petra Palidera.

Na Vianoce v roku 1999 sa opäť obnovila tradícia divadelného predstavenia a mladí pod vedením Ivana Krušinského nacvičili divadelnú hru Ježišovo narodenie, ktorú prezentovali na sviatok Božieho narodenia.

 Jedným z významných krokov, ktoré správca farnosti urobil bolo, že našu farnosť v októbri roku 2000 pri nedeľnej ružencovej pobožnosti zasvätil Panne Márii.

Veľké Božie požehnanie priniesol hneď nasledujúci rok 2001. V týždni od 20. do 28. januára sa konali v našej obci ľudové misie. Viedli ich otcovia redemptoristi z Podolínca. Boli to otec Michal, otec Štefan, náš rodák otec Martin (Zanovit) a laický brat Jozef. Pripravili bohaté duchovné hody. Denne boli odslúžené dve sv. omše s misijnými príhovormi pre dospelých a jedna svätá omša pre deti. Ďalej boli prednášky zamerané pre ženy, pre mužov, pre mládež. Bol premietnutý film Ježiš. Otcovia redemptoristi sa stretli aj s deťmi v MŠ a ZŠ. Pri záverečnej misijnej svätej omši bol posvätený a osadený nový misijný kríž. Toho istého roku 29.septembra navštívil našu farnosť arcibiskup diecézy Chartum na severe Sudánu Mons. Gabriel Zubur Wako a biskup Spišskej diecézy Mons. František Tondra. Stalo sa tak na pozvanie eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev deti a v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska sekciou pre mládež. Pri tejto príležitosti sa v obci zišli členovia eRka Spišskej diecézy (200 členov) na svätej omši. Po ukončení svätej omše sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou v kultúrnom dome.

V nasledujúcom roku 2002 bola so súhlasom správcu farnosti vdp. Petrom Paliderom vybudovaná nová kaplnku na Pustom vŕšku pripomínajúca Lurdskú jaskyňu. Pričinili sa o to rodina Madleňáková a rodina Stanislava Pavča. Táto kaplnka bola posvätená v deň odpustovej slávnosti - 6. Augusta 2002 vdp. Petrom Paliderom za veľkej účasti veriacich z našej obce. Dodnes je veľmi obľúbeným miestom pre oddych a modlitbu.

Organista Peter Prielomek nadviazal v roku 2003 na tradíciu  dospelých speváckych chrámových zborov a založil zmiešaný spevácky chrámový zbor. Vystupujú najmä počas cirkevných sviatkov, ako sú Vianoc, Veľká noc či odpustová slávnosť Premenenia Pána.

V roku 2006 sa okolo cesty ku kaplnke začali stavať aj zastavenia Krížovej cesty. Obrazy jednotlivých zastavení vyrezal z dreva rezbár Roman Brontvaj. Po dokončení boli posvätené pri svätej omši a osadené do kaplniek.

V znamení obnovy kostola sa niesol rok 2009. Bolo treba zrekonštruovať strechu kostola, nanovo urobiť latovanie , sčasti vymeniť zhnitý krov a pôvodný zinkový plech strechy kostola sa vymenil za trvácnejší medený. K týmto prácam sa pridalo aj namaľovanie fasády kostola. 10. Septembra bol z veže zložený kríž s podsudom,v ktorom sa našla dobre zachovaná správa o zničení kostolnej veže z roku 1910. Kríž s podsudom sa dal zrenovovať, bol nainštalovaný aktívny bleskozvod. Rekonštrukčné práce boli úspešne dokončené. Od tohto roku máme na kostolnej veži aj hodiny, ktoré boli osadené ešte 26. marca.

V roku 2011 Obecný úrad v spolupráci s abstinenčným klubom Jaseň zrekonštruovali kaplnku Pod Poliankou, ktorá bola postavená niekedy okolo roku 1908 ako vďaka za to, že v obci prestal hynúť dobytok. Upravilo sa aj okolie, ktoré slúži na príjemné posedenie a oddych. Po vysvätení je táto kaplnka opätovne zasvätená zastaveniu „Padnutie Pána Ježiša pod krížom“.

Júl 2012 predstavuje ďalší medzník vo farskom živote našej obce. Po 14 rokoch služby v Oravskej Jasenici bol správca farnosti vdp. Peter Palider preložený do farnosti Hôrka. Farárom našej farnosti sa stal od 12. 07. 2012 vdp. Karol Pôbiš.

image 1469 cast obce

V roku 2014 sa v našej farnosti po dlhšej prestávke konali opäť misie. Trvali od 6. do 11. 4., čiže od nedele do piatku. Viedol ich páter Juraj Bernaciak zo Spoločnosti kňazov srdca Ježišovho - dehoniánov. Od nedele do stredy prebiehali každý deň prednášky pre deti, ženy, mužov a mládež a doobeda program dopĺňali pobožnosti ako krížová cesta, ruženec, adorácia. Vo švrtok sa páter venoval chorým a v piatok sa konala veľká misijná svätá spoveď. Pre našu farnosť to bol čas veľkého duchovného povzbudenia.
Veľkú milosť pre našu farnosť priniesol aj pondelok 12.5.2014, odkedy máme v našom kostole možnosť uctievať si relikvie bl. sestry Zdenky Schelingovej. Relikvie nám priniesli sestričky z  Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža a stalo sa tak na žiadosť nášho pána farára. Relikvie sú vystavené v prednej časti kostola medzi obrazmi bl. sestry Zdenky a sv. Jána Pavla II.


Zdroj:
Obecná kronika Oravskej Jasenice 
Oravská Jasenica, Peter Huba, r. 1993, s. 116

National CPR Association