Citát

Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s nejakým súdnym človekom.
Don Bosco

Kto má meniny?


Meniny má: Viktor
Zajtra Alexander

 

Erb farnosti Oravská Jasenica

Heraldický register Slovenskej republiky - Odbore archívov a registratúr, podľa zákona číslo 575 z roku 2001 Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v cirkvi na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej cirkevnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou  života a identity farnosti týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Oravská Jasenica, zastúpená veľadôstojným pánom farárom Petrom Žofiakom, o zapísanie erbu tejto farnosti do Heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register preskúmal predložený návrh erbu a po konzultácii s pani magisterkou Máriou Mrižovou, doktorkou filozofie, poverenou zastupovaním riaditeľa Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zodpovednou za Heraldický register Slovenskej republiky, v jej prítomnosti ako aj v prítomnosti pána Ladislava Vrtela, herolda Slovensko, pani Lenky Pavlíkovej, riaditeľky Štátneho archívu v Bratislave a členky Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a pána Petra Kartousa, člena Heraldického kolégia, konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho zaregistrovanie a používanie. Heraldický preto touto erbovou listinou potvrdzuje, že erb Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Oravská Jasenica má túto podobu: v zelenom štíte nad vysokým strieborným trojvrším vznášajúci sa strieborný latinský kríž, obkolesený zlatým plamienkovým nimbom, sprevádzaný vpravo dolu striebornými doskami zákona, vľavo dolu strieborným rozvinutým rotulom. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre. Znamenie erbu heraldickým spôsobom symbolizuje  Premenenie Pána, patrocinium farského kostola v Oravskej Jasenici. Erb Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Oravská Jasenica, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede bol dňa 2. Júla roku 2018 zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou W-397/2018.

Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej, či inej podobe, farnosť Oravská Jasenica môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä listoch, pečiatkach, procesiových zástavách, ex librisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach. Ak by však ktokoľvek iný privlastnil erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu.

Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu, predsedu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, akademika medzinárodnej heraldickej akadémie a herolda Slovensko a spečatené pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa 18. 10. 20018.

erb

National CPR Association