Hospodárska rada farnosti

22. septembra 2019 boli na základe Stanov hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze z roku 2015 a na základe volieb menovaní do hospodárskej rady farnosti na obdobie 2019-2024 nasledujúci členovia:

Vdp. Žofiak Peter

Ing. Graňák Karol

Ing. Hutko Jozef

Chudjak Pavol

Kubica Marcel

Laštík Peter

Suroviak Milan

Zanovit Július

Výsledky volieb HRF - 8. septembra 2019

Volebná komisia:

Predseda: Vdp. Peter Žofiak - farár

     Členovia: Brontvaj Milan, Ing. Hutko Jozef , Chudjak Pavol, Suroviak Milan

Volebných lístkov sa rozdalo      582

Volebných lístkov sa vrátilo      363

Výsledky volieb do HRF:

Hutko Jozef            139

Zanovit Július         134

Chudjak Pavol        127

Laštík Peter            120

Čítať ďalej: Výsledky volieb HRF - 8. septembra 2019

Zhodnotenie činnosti HRF za obdobie 2013-2019 a nové voľby

HRF bola menovaná v októbri 2013 v zložení:

Vdp. Karol Pôbiš, Brontvaj Milan, Ing. Graňák Karol, Ing. Hutko Jozef, Kubica Marcel, Suroviak Milan, Zanovit Július, Feranec Kamil.

V roku 2018 mali končiť funkčné obdobie, ale keďže to bol rok v ktorom sa vo farnosti striedali kňazi, veľmi pekne som poprosil členov HRF a v rámci svojej kompetencie som ich funkčné obdobie predlžil o jeden rok, aby som aj ja mal troška času spoznať farnosť.

Za toto obdobie HRF rozhodovala o mnohých veciach. Nebudem všetky vymenovávať, takže aspoň tie najdôležitejšie:

 • Nové ozvučenie v našom farskom kostole
 • Dataprojekcia a televízor na premietanie textov piesni
 • Nové prekrytie strechy od zadného vchodu
 • Prekrytie schodov na hlavnom vstupe do farskej budovy
 • Prerokovanie návrhu na zväčšenie kostola
 • Výmena sociálnych zariadení v celej farskej budove
 • Výmena okien na farskej budove
 • Prerobenie kúrenia vo farskej budove z elektrického na plynové
 • Vymaľovanie vnútorných priestorov farského kostola
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu toaliet a skladu
 • Výstavba a dokončenie stavbytoaliet a skladu
 • Vyrobenie nábytku na odkladanie vecí v sklade a v kostole
 • Reštaurovania Bohostánku
 • Začiatok prác na obnove a novom nátere lavíc vo farskom kostole
 • Reštaurovanie sochy Zmŕtvychvstalého Krista, sochy Panny Márie Lurdskej, sochy Božského Srdca Ježišovho, sv. Jána Nepomuckého a 3x podstavec,
 • Dokončenie obnovy a náteru lavíc
 • Generálna oprava organu,
 • Prispôsobenie krstiteľnice
 • Vypracovanie návrhu a začiatok diskusie na úpravu vonkajších priestorov okolia kostola,
 • Vyčlenená miestnosť a vytvorený archív s nábytkom vo farskej budove,
 • vyrobené skriniek na odkladanie čistiacich prostriedkov ,
 • dokúpenie farského nábytku, do miestnosti pre hostí,
 • obnovenie nábytku v spoločenských priestoroch v suteréne farskej budovy AMANDA

Veľa zasadaní sa týkalo cirkevných pozemkov farnosti Oravská Jasenica. Ale musíme si uvedomiť, že nie všetko je v kompetencii HRF a farára konkrétnej farnosti.

Vyslovujem všetkým členom HRF veľký Pán Boh zaplať za všetku ich činnosť, počas celých šiestich rokov funkčného obdobia. Nech nebeský Otec ich odmení za všetku činnosť a námahu, ktorú pre farnosť vykonali.

 

Voľby Hospodárskej rady farnosti

Podľa druhého článku stanov HRF §1 ustanovujem voľby novej HRF na 8.9. 2019. Budú sa konať pri oboch sv. omšiach. V nedeľu, 1. 9. 2019, si každý, kto má volebné právo, prevezme volebný lístok opatrený pečiatkou farského úradu. O týždeň neskôr, v nedeľu  8. 9., ho odovzdá so štyrmi napísanými menami kandidátov do HRF. Volebný lístok si môžete prevziať aj počas týždňa v sakristii po sv. omši najneskôr v sobotu ráno.

Farnosť bude voliť štyroch členov, troch budem menovať z úradu farára farnosti.

Preto vás už teraz veľmi pekne prosím, rozmýšľajte už od dnes, koho by ste navrhli. Nezabudnite ani vo svojich modlitbách na tento úmysel. Päť rokov je dosť dlhá doba, počas ktorej bude musieť nová HRF robiť vážne rozhodnutia za vás všetkých.

● Stanovy Hospodárskej rady farnosti – v plnom znení sú na nástenke, na stránke farnosti a na pokračovanie aj vo farskom liste.

Ustanovenie hospodárskej rady vo farnosti je povinné z nariadenia Kódexu kánonického práva

Hospodárska rada

Členovia hospodárskej rady farnosti
Oravská Jasenica do roku 2019

Karol Graňák
Július Zanovit
Jozef Hutko
Marcel Kubica
Milan Brontvaj
Milan Suroviak

 Stanovy hospodárskej rady farnosti schválené v roku 2015

 

National CPR Association